Regulamin akcji DDD2023

Zasady akcji

1. „Dzień Darmowej Dostawy 2023” (dalej Akcja DDD) jest akcją mającą na celu jak największą promocję zakupów internetowych w Polsce.

2. Organizatorem Akcji DDD jest LEOFRANCO S.C. MARCIN KAMIŃSKI DAWID SZAJNER ul. Strzegomska 42AB/6.27 53-611 Wrocław NIP: 8943124234

3. Akcja DDD przeprowadzana jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej Regulamin) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Akcja DDD rozpoczyna się dnia 12 grudnia 2022 roku o godzinie 00:01 i kończy się 12 grudnia 2022 roku o godzinie 23:59.

5. Oficjalną stroną internetową Akcji DDD jest http://www.dziendarmowejdostawy.pl (dalej Strona Akcji).

6. Akcja DDD obejmuje swym zasięgiem wyłącznie zamówienia z dostawą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Akcja DDD skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów przez sklep działający po własną domeną (dalej łącznie Sklepy Internetowe lub z osobna Sklep Internetowy).

8. Przystąpienie do Akcji DDD jest równoznaczne z akceptacją przez Sklep Internetowy niniejszego Regulaminu w całości i oświadczeniem o spełnianiu wszystkich warunków uczestnictwa.

9. W przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia lub naruszenia Regulaminu przez Sklep Internetowy biorący udział w Akcji DDD, Organizator ma prawo wykluczyć go z Akcji DDD ze skutkiem natychmiastowym, a także upublicznić informację o tym w sposób jaki uzna za stosowny. Wszelkie dokonane wpłaty i świadczenia związane z uczestnictwem w Akcji DDD nie podlegają zwrotowi.

10. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych.

11. Ogłoszenie będzie widniało na stronie nie krócej niż do czasu ustalenia terminu kolejnej akcji. Informacja o kolejnej edycji Dnia Darmowej Dostawy zostanie podana do wiadomości najwcześniej w II kwartale 2024 roku.

12. Reklamacje dotyczace publikacji ogłoszenia na Stronie Akcji można zgłaszac na adres mailowy: kontakt@ekomercyjnie.pl w przeciagu 30 dni od publikacji. Organizator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

13. Sklep Internetowy traci prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy świadczenie (tzn. zamieszczenie sklepu na Stronie Akcji) zostało w pełni wykonane za wyraźną zgodą uczestnika (tj.Uczestnik zgłosił Sklep Internetowy do akcji poprzez uiszczenie opłaty i wypełnienie formularza z danymi Sklepu Internetowego. Formularz jest dostępny na Stronie Akcji: https://www.dziendarmowejdostawy.pl/shops/new), a Sklep Internetowy został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu (tzn. zamieszczeniu sklepu na Stronie Akcji) utraci prawo do odstąpienia od umowy.

 

Zasady przystąpienia do Akcji DDD

14. Sklep Internetowy chcący wziąć udział w Akcji DDD zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 127,77 brutto za pomocą koszyka znajdującego się na Stronie Akcji pod adresem URL https://www.dziendarmowejdostawy.pl/wez-udzial-w-akcji, a następnie wypełnić formularz zgłoszenia (dalej Formularz Zgłoszenia) znajdujący się na Stronie Akcji pod adresem URL http://www.dziendarmowejdostawy.pl/shops/new, a zawierający następujące informacje i oświadczenia:

a) nazwę i adres Sklepu Internetowego;

b) adres strony www Sklepu Internetowego;

c) NIP firmy;

d) dane osoby (imię, nazwisko) wypełniającej Formularz Zgłoszenia w imieniu Sklepu Internetowego, a także jej e-mail oraz telefon kontaktowy;

e) plik graficzny zawierający aktualne i widoczne na stronie www logo Sklepu Internetowego (pomniejszone do rozmiarów 268 x 120 px i wadze do 100kb);

f) oświadczenia o zapoznaniu i zaakceptowaniu Regulaminu;

g) jedną kategorię asortymentową, do której należy przyporządkować Sklep Internetowy na stronie akcji oraz

h) wypełnienie krótkiej ankiety na temat dostępnych sposobów dostawy.

 

Sklepy mogą zapisywać się do akcji do 11 grudnia 2023. Po zweryfikowaniu informacji, o których mowa w punkcie 10. Organizator podejmie decyzję o zakwalifikowaniu Sklepu Internetowego do Akcji DDD, o czym poinformuje Sklep Internetowy publikacją na stronie www.dziendarmowejdostawy.pl wpisu prezentującego Sklep Internetowy w odpowiedniej kategorii.

 

Prawa i obowiązki Sklepu Internetowego zakwalifikowanego do Akcji DDD

15. Zakwalifikowany do Akcji DDD Sklep Internetowy zobowiązuje się:

a) nie podnosić cen sprzedawanych towarów o wartość przesyłki od dnia 08 grudnia do 12 grudnia 2023 roku włącznie;

b) wprowadzić koszt dostawy równy 0 (zero) złotych dla wszystkich zamówień złożonych 12 grudnia 2023 od godziny 00:01 do godziny 23:59, niezależnie od metody płatności, rodzaju dostawy i wartości zamówienia;

e) wysłania w dniach 08-12 grudnia 2023 roku mailingu o Akcji DDD zgodnie z wzorem przesłanym przez Organizatora do wszystkich swoich klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych;

f) oznaczenia w dowolnym momencie, w dniach 08-12 grudnia 2023 roku głównej strony www Sklepu Internetowego otrzymanym od Organizatora banerem Akcji DDD wraz z informacją o niej;

h) wyrażenia zgody na zapisywanie w bazie danych Organizatora i wykorzystanie przez niego, w szczególności nazw i cen wybranych produktów z oferty Sklepu Internetowego, a także linków (odnośników) do tych produktów oraz daty ich zapisania, do celów porównawczych;

 

Zakwalifikowany do Akcji DDD Sklep Internetowy ma prawo:

a) prawo ustalić minimalną wartość zamówień na 20 zł lub 50 zł brutto;

b) prawo uzależnić realizację zamówienia w ramach Akcji DDD od założenia przez swojego klienta konta, w ramach którego podane zostaną dane niezbędne do realizacji takiego zamówienia;

c) prawo posługiwania się nazwą i logiem Akcji DDD, udostępnionym mu przez Organizatora do własnych celów promocyjnych i reklamowych;

Link do materiałów: https://www.dziendarmowejdostawy.pl/materialy-promocyjne

 

Prawa i obowiązki Organizatora

16. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia na Stronie Akcji logo każdego ze Sklepów Internetowych zakwalifikowanych do Akcji DDD, z tym zastrzeżeniem, że kolejność wyświetleń logo Sklepów Internetowych na Stronie Akcji ustalana jest losowo.

17. Organizator dołoży wszelkich starań w celu jak najlepszego wypromowania Akcji wśród konsumentów zainteresowanych zakupami w internecie.

 

Postanowienia końcowe

18. Dane przekazane Organizatorowi przez Sklep Internetowy, o których mowa w punkcie 10., będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celu:

a) przeprowadzenia Akcji DDD;

b) zebrania opinii od Sklepów Internetowych o Akcji DDD;

c) zebrania opinii od klientów Sklepów Internetowych o Akcji DDD;

d) wysyłania e-mailem informacji związanych z Akcją DDD oraz informacji od LEOFRANCO Organizatora Akcji DDD oraz oficjalnych Partnerów Akcji DDD (w tym informacji marketingowych).

19. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego wykorzystania wyników Akcji DDD do celów badawczych, statystycznych lub opiniotwórczych.

20. Dane osobowe przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z RODO - przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

21. Organizator nie gwarantuje Sklepom Internetowym uzyskania żadnych wymiernych korzyści, a Akcja DDD ma dla Sklepów Internetowych charakter dobrowolnej.